Български език и литература (интензивни курсове)  - 1 клас

Курсът е подходящ за деца, които владеят български език говоримо, за да могат да общуват с преподавателя и останалите ученици. Важно е децата да бъдат на поне 6 г. преди началото на курса. Завършвайки курса, децата ще могат да разграничават буква,  звук, сричка, дума, изречение и текст. Също така учениците ще могат да изписват буквите от българската азбука, ще владеят техники за четене и писане на думи, изречения и кратки текстове, както и да разбират смисъла от прочетеното.

Курс I

Продължителност: 11 седмици

Съдържание – български език:


• Писане на елементи
• Писане на малка и главна буква: А, Ъ, О, У, Е, И, М, Н, Л, Р, Й

Съдържание – четене:
• Звук. Сричка. Дума. Изречение. Текст.
• Звук и буква: А, Ъ, О, У, Е, И, М, Н, Л, Р, Й

Курс II

Продължителност: 11 седмици

Съдържание – български език:

• Писане на малка и главна буква: Б, П, В, Ф, Д, Т, З, С, Ж, Ш, Г, К
• Писане на дж
• Писане на дз
• Писане на малка и главна буква Ч
• Писане на малка и главна буква: Ц, Х, Щ

Съдържание – четене:


• Звук и буква: Б, П, В, Ф, Д, Т, З, С, Ж, Ш, Г, К
• Звукове и букви на съгласните б–п, в–ф, д–т, з–с, ж–ш, г–к.
• Буквосъчетание дж
• Звук и буква Ч
• Буквосъчетание дз
• Звук и буква: Ц, Х, Щ

Курс III

Продължителност: 11 седмици

Съдържание – български език:

 • Писане на малка и главна буква: Ю, Я

 • Писане на йо, ьо

 • Писане на азбуката

 • Изречение

 • Пренасяне части от думата

 • Гласни и съзгласни звукове и букви

 • Звукове и букви Й – И

 • Буквосъчетания йо – ьо

Съдържание – четене:

 • Звук и букв: Ю, Я

 • Звукове и букви ч, ц, х, щ, ю, я, дж, дз

 • Буквосъчетание Йо, йо. 

 • Писане на ьо 

 • Българска азбука

Съдържание – читанка:

 • Аз съм българче

 • Родна стряха

 • Първокласник

 • В гнездото

 • Целувка за татко

 • Мама

 • Вятър на балкона

 • Великден

 • На Гергьовде

 • Лисицата и щъркелът

 • Зайко музикант

 • Трите пеперуди

 • Цирк

 • Кирил и Методий

 • Три хубави думи