top of page
Общи условия

Условия за използване на уебсайт http://www.srichka.bg

Последна актуализация на 09.08.2021

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Сричка“ ООД, по-долу за краткост „Търговец“, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт http://www.srichka.bg, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

 

„Сричка“ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205422420, ДДС № BG205422420, адрес ул. Николай Лилиев 14А, София, имейл адрес info@srichka.bg, телефон +359886494338.

 

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Сричка“ ООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Сричка“ ООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

 

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

 

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

 

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 • Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

 • Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

 • Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

 • Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

 • Договор за услуга – договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

 • Нов потребител – Потребител, който за първи път използва услугите на Търговеца и не е бил регистриран за някой от курсовете, предлагани от Търговеца.

 • Регистрация – Търговецът регистрира Потребителя за даден курс след заплащане на таксата за курса. Регистрацията дава достъп на Потребителя както до Виртуалната класна стая, така и до Платформата за обучение на Търговеца, в която Потребителят има създаден собствен профил.

 • Записване – Търговецът записва само нови Потребители за даден курс преди началото на гратисния период. По време на гратисния период, Потребителят има достъп до Виртуалната класна стая на Търговеца, но няма създаден собствен профил в Платформата за обучение на Търговеца.

 • Непредвидени обстоятелства – Обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Например, природно бедствие или заболяване.

 • Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

Предоставяни услуги

1. На сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга и доставка на предлаганите от Търговеца услуги.

Поръчка

2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договор с Търговеца за предлаганите услуги. Потребителите могат да направят поръчка в следния ред:

Ако Потребителят никога не е използвал услугите, предлагани от Търговеца:

 

А) Потребителят отива на сайта в секция „Запиши се“ и избира удобно за него време за провеждането на занятия. В графата "Коментар" Потребителят може да даде допълнителна информация за нивото му на владеене на български език.

Б) След като Търговецът получи заявката, той се свързва с Потребителя в кратък срок и го информира дали има възможност за провеждането на курс и за сформирането на група. Търговецът насрочва дата за индивидуален урок с учител, който да определи нивото на български език на Потребителя.

 

В) Ако вече Търговецът има сформирана група с ученици, които имат сходно ниво на владеене на български език, Потребителят може да бъде записан в тази група. Ако няма сформирана група, Търговецът може да предложи индивидуални уроци на Потребителя, докато не се съберат деца за сформирането на група.​

 

Г) След първия урок, който е безплатен за всички нови ученици, Потребителят може да прецени дали да се регистрира, за да продължи с провеждането на уроците. В случай, че Потребителят желае да се регистрира, Търговецът ще изпрати на Потребителя инструкции за плащане. След регистрация Потребителя ще получи достъп до профила си в Платформата за обучение на Търговеца, където има график за провеждането на следващите уроци.

Ако Потребителят вече е използвал услугите на Търговеца:

А) Потребителят отива на сайта в секция „Запиши се“ и избира удобно за него време за провеждането на занятия.

Б) След като Търговецът получи заявката, Търговецът се свързва с Потребителя в кратък срок и го информира дали има възможност за провеждането на курс и за сформирането на група.

В) При възможност за провеждането на курс, Търговецът ще изпрати на Потребителя по електронната поща инструкции за плащане. След като Потребителят заплати таксата за курса, Търговецът ще регистрира Потребителя за дадения курс и ще създаде профил на Потребителя в Платформата за обучение на Търговеца.

 • Потребителите могат да сключат договор с Търговеца единствено след провеждането на пробния урок.

 • Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца и заплащането й (или заплащането на първоначалната вноска) от Потребителя.

 • При невъзможност за извършване на дадена услуга Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.

 • След избиране на една или повече услуги, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си с услуги за покупка.

 • При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

3. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 • е налице неспазване на Общите условия от страна на Потребителя

 • е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;

 • са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

 

Цени

4. Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

4.1. Цените на услугите включват ДДС, в случаите в които е предвидено начисляването му.

 

5. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

 

6. Търговецът може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга освен ако Търговецът изрично не е споменал такава възможност.

 

Плащане

7. Когато Потребителят връща услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

 

8. Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги, като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На сайта е възможно плащане чрез следните методи:

 • Банков превод

 • С кредитна/дебитна карта MasterCard, VISA и American Express

 • Revolut

 

9. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

 

10. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

 

Политика за пропуснати уроци по вина на ученика

Групови уроци

11. Ако ученик пропусне групов урок, предплатената сума за този урок ще се изгуби изцяло и урокът няма да може да бъде пренасрочен напред във времето.

12. При уроци в група от 2-ма, ако родителите на учениците в групата се разберат с учителя по време на предходен урок за промяна на датата/часа на бъдещ урок, то урокът може да бъде пренасочен. Ако един от родителите не е съгласен груповият урок да бъде преместен за друга дата/час, то урокът ще се проведе по график. Екипът на „Сричка“ не толерира честите промени в графика на вече уговорените часове.

13. Ако родителят желае детето да навакса пропуснатия материал в индивидуален урок с учител, то родителят ще трябва да заплати цената за индивидуален урок.

Индивидуални уроци

14. Ако ученикът няма да има възможност да вземе участие в индивидуален урок, препоръчваме родителят да предупреди екипа на „Сричка” поне 24 часа преди началото на урока. Ако родителят предупреди екипа на „Сричка“ поне 8 часа преди началото на урока, то индивидуалният урок ще бъде пренасрочен за друга дата/час. Екипът на „Сричка“ не толерира честите промени в графика на вече уговорените часове.

15. Ако родителят не предупреди екипа на „Сричка”, че ученикът няма да има възможност да вземе участие в даден индивидуален урок поне 8 часа преди началото на урока, предплатената сума за този урок ще се изгуби изцяло и урокът няма да бъде пренасрочен напред във времето.

Политика за пропуснати уроци по вина на учителя, по технически причини или поради непредвидени обстоятелства

16. Ако урокът не може да се проведе по вина на учителя или поради технически затруднения, свързани със софтуера или техниката, използвани от „Сричка“, то този урок няма да бъде изгубен, а ще бъде пренасрочен за друга дата/час.

17. Ако ученикът няма възможност да вземе участие в урок поради технически затруднения, то този урок няма да бъде изгубен, а ще бъде пренасрочен/отложен за друга дата/час.

18. При възникнали „непредвидени обстоятелства“ при някоя от страните (екипът на „Сричка“ или родител/ученик) то уроците ще бъдат отложени напред във времето или предплатената сума за таксата на курсовете ще бъде възстановена. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Например, природно бедствие или заболяване.

Отказ от договора и възстановяване на предплатена сума за уроци

19. Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в срок до 14 календарни дни, считано от датата на направената поръчка за уроци (т.е. датата на сключване на договора за услуга от Търговеца). В този случай ще бъде възстановена цялата предплатена сума за всички неизразходвани групови или индивидуални уроци.

 

20. Ако потребителят желае да се откаже от договора 14 календарни дни след датата на направената поръчка за индивидуални уроци, то Търговецът ще възстанови цялата сума за всички неизразходвани индивидуални уроци.

21. Ако потребителят желае да се откаже от договора след 14 календарни дни от датата на направената поръчка за уроци в група, то Търговецът ще възстанови цялата сума за всички неизразходвани групови уроци само и единствено, когато всички ученици в групата са решили да приключат с уроците по едно и също време и по-рано от предвиденото. Например, ако поръчката е направена на 1 май, а ученикът желае да се откаже от групови уроци на 20 май, то сумата за предплатените неизразходвани уроци ще бъде върната на потребителя само и единствено, ако всички останали ученици в групата също решат да се откажат от груповите уроци на 20 май. В противен случай всички неизразходвани групови уроци ще се изгубят изцяло и сумата за тях няма да бъде възстановена.

 

22. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора

 

23. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

 

24. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

 

25. Потребителят няма право да се откаже от договора, в случай че предмет на същия са:

 • Предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

26. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена.

 

Рекламации

27. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.

 

28. Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция.

29. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

 

30. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

 

31. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, както и адрес, телефон и имейл за контакт.

 

32. При подаване на рекламация Потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 • Касова бележка или фактура;

 • Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

 • Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

33. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

 

34. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номерът на рекламацията от регистъра и вида на услугата.

 

35. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

 

Интелектуална собственост

36. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 

37. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

 

38. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

 

39. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

 

40. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

Прекратяване и разваляне на договора

41. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

42. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.

 

43. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 

44. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

Спасителна клауза

45. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

Изменение на общите условия

46. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

 

47. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

 

48. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

Приложимо право

49. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Алтернативно решаване на спорове

 

50. При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от Потребителя директно към Търговеца, но не е бил решен между тях, Потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове.

Алтернативното решаване на спорове между Потребители и Търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Потребителите имат две възможности:

А) Да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.


Б) Да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към Комисията за защита на потребителите (КЗП). Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия може да намерите тук

bottom of page