top of page
Политика за защита на личните данни

Последна актуализация на 15.09.2019

Информация за администратора на лични данни:

„Сричка“ ООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 205422420, ДДС № BG205422420, със седалище и адрес на управление: ул. Николай Лилиев 14А, София, Тел: +359886494338; e-mail: info@srichka.bg

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;

 • Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;

 • При предвидено задължение по закон

В следващите параграфи ще намерите информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

 

Защо обработваме лични данни?

1За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Цели на обработката:

 • Установяване на самоличността Ви;

 • Управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор;

 • Изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;

 • Запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.

 • Изготвяне на потребителски профил;

 

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

 • Лични данни за контакт – адрес за контакт, имейл, телефонен номер;

 • Данни за идентификация–трите имена, парола и потребителско име/имейл адрес за защита, използвана за удостоверяване и достъп до акаунта Ви;

 • Демографски данни – възраст, пол и страна;

 • Данни за направените поръчки чрез потребителския профил;

 • Данни за местоположението – местоположение, получено от Вашия IP адрес или данни, които показват къде се намирате, като например посочен от Вас физически адрес;

 • Електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;

 • Разплащателни данни – предоставяме Ви възможност да заплащате нашите услуги с кредитни карти и чрез доставчик на разплащателни услуги. Моля, имайте предвид, че само доставчикът на разплащателни услуги събира и обработва пълната информация от Вашите кредитни карти.

 

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме. В случай, че изберете да не предоставите необходимите данни за предлаганата от нас услуга, използването на тази услуга може да бъде невъзможно.

 

Данните, събрани на горепосочените основания изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание. Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

2. За изпълнение на нормативни задължения

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;

 • Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или на трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;

 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;

 • Предоставяне на информация на съда и на трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;

 • Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

 

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:

 • По Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години);

 • Задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

 

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

 

С кого споделяме Вашите лични данни?

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване.

 

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • Доставчици на разплащателни услуги;

 • Доставчици на софтуерни продукти;

 • Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери. Например, адвокатски кантори и маркетингови консултанти;

 • Регулаторни органи за изпълнение на нормативни задължения.

 

Данни за непълнолетни и малолетни лица

Ние не събираме данни за непълнолетни и малолетни лица, без съгласието на техните родители или настойници. Ако сте непълнолетно или малолетно лице и имате интерес да използвате някоя от нашите услуги, моля обсъдете своето намерение със своите родители или настойници.

 

Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

 

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 

Права на Потребителите

 

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

1. Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

 • Достъп до собствените си лични данни;

 • Коригиране (ако данните са неточни);

 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;

 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

2. Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Потребителят възразява срещу обработването на данните и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

 

3. Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 • Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

 

4. Право на преносимост.

 • Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

 

5. Право на възражение.

 • Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

 

6. Право да подаде жалба до надзорния орган.

 • Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

 

Промени в Политиката за защита на личните данни

Имайте предвид, че след преглеждане на нашите практики свързани с поверителността, ние можем да направим промени по Политиката за защита на личните данни. Всяка промяна ще влиза в сила веднага след публикуването й на сайта. Ние ще Ви уведомим за всяка съществена промяна, като Ви изпратим съобщение по електронната поща и публикуваме на Сайта нова версия на този документ с актуализирана дата (намираща се в началото на тази страница).

bottom of page