Български език и литература (интензивни курсове) - 5 клас

Курсът е подходящ за ученици, които могат да четат и пишат на български и имат познания по българска граматика. По време на занятията децата ще:

  • Разширят и обогатят познанията си за частите на речта

  • Научат глаголните времена

  • Научат състав и значение на думите

  • Научат и разпознават частите на изречението

  • Научат да пишат различни текстове

Курс I

Продължителност: 10 седмици

Съдържание – български език:

 

• Езикът – средство за общуване
• Речева ситуация. Елементи на речевата ситуация
• Време на глагола – сегашно, бъдеще, минало свършено, минало несвършено време
• Официално и неофициално общуване
• Текстът в общуването – строеж на текста
• Думите – строеж, значение и правопис
• Морфемен анализ. Първични и производни думи

Съдържание – литература:

 

• Митологичен модел за света – човешкият образ на света
• Древногръцки мит за произхода на боговете
• Библейски разказ за Началото на света
• Фолклорен модел за света. „Господ Бог създава земята“
• Фолклорна легенда. „Господ и дяволът правят света“

Курс II

Продължителност: 10 седмици

Съдържание – български език:

• Изменяеми части на речта
• Звукови промени – непостоянно Ъ и подвижно Ъ
• Основно и преносно значение на думите
• Синоними, антоними, омоними и пароними
• Речниково и граматично значение на думата
• Думите и изречението
• Части на изречението и части на речта
• Главни части на изречението - подлог и сказуемо. Глагол и съществително име

Съдържание – литература:

 

• „Тримата братя и златната ябълка“
• „Златното момиче“
• „Троица братя града градяха“
• Фолклорен/ традиционен календар
• Различни разкази за човека и света. „Хайдути“ (Христо Ботев)

Курс III

Продължителност: 10 седмици

Съдържание – български език:

• Допълнение – пряко и непряко. Съществително име и предлог
• Обстоятелствено пояснение. Наречие
• Определение. Видове определения. Числително име.
• Лично местоимение – пълни и кратки форми
• Притежателно, въпросително, относително и показателно местоимение
• Причастия – минало свършено и минало несвършено деятелно причастие
• Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, частица, междуметие

Съдържание – литература:

 

• „Легенда за рома“
• „Главатарят, който искал да плени месечината“
• „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“ (Шарл Перо)
• „Грозното патенце“ ( Х. Кр. Андерсен)
• Из „Похитителят на мълнии“ (Рик Риърдън)