top of page

Учебна програма по Български език и литература - 5. клас

Учебната програма за 5 клас е с продължителност от 32 урока, като всеки урок се състои от 2 учебни часа по 30 мин. Уроците се провеждат веднъж седмично.

Курсът е подходящ за ученици, които могат да четат и пишат на български и имат познания по българска граматика. По време на занятията децата ще:

 • Разширят и обогатят познанията си за частите на речта

 • Научат глаголните времена

 • Научат състав и значение на думите

 • Научат и разпознават частите на изречението

 • Научат да пишат различни текстове

Учебен срок I (16 урока)

Езиково обучение:

 

 • Езикът – средство за общуване

 • Речева ситуация. Елементи на речевата ситуация

 • Време на глагола – сегашно, бъдеще, минало свършено, минало несвършено време

 • Официално и неофициално общуване

 • Текстът в общуването – строеж на текста

 • Думите – строеж, значение и правопис

 • Морфемен анализ. Първични и производни думи

 • Изменяеми части на речта

 • Звукови промени – непостоянно Ъ и подвижно Ъ

 • Основно и преносно значение на думите

 • Синоними, антоними, омоними и пароними

Литературно обучение:

 

 • Митологичен модел за света – човешкият образ на света

 • Древногръцки мит за произхода на боговете

 • Библейски разказ за Началото на света

 • Фолклорен модел за света. „Господ Бог създава земята“

 • Фолклорна легенда. „Господ и дяволът правят света“

 • „Тримата братя и златната ябълка“

 • „Златното момиче“

 • „Троица братя града градяха“

​*Учителят може да направи промени в програмата в зависимост от нивото и нуждите на учениците. 

Учебен срок II (16 урока)

Езиково обучение:

 

 • Речниково и граматично значение на думата

 • Думите и изречението

 • Части на изречението и части на речта

 • Главни части на изречението - подлог и сказуемо. Глагол и съществително име

 • Допълнение – пряко и непряко. Съществително име и предлог

 • Обстоятелствено пояснение. Наречие

 • Определение. Видове определения. Числително име.

 • Лично местоимение – пълни и кратки форми

 • Притежателно, въпросително, относително и показателно местоимение

 • Причастия – минало свършено и минало несвършено деятелно причастие

 • Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, частица, междуметие

Литературно обучение:

 

 • Фолклорен/ традиционен календар

 • Различни разкази за човека и света. „Хайдути“ (Христо Ботев)

 • „Легенда за рома“

 • „Главатарят, който искал да плени месечината“

 • „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“ (Шарл Перо)

 • „Грозното патенце“ ( Х. Кр. Андерсен)

 • Из „Похитителят на мълнии“ (Рик Риърдън)

​*Учителят може да направи промени в програмата в зависимост от нивото и нуждите на учениците.

bottom of page