Български език и литература (интензивни курсове) - 7 клас

Учениците, посещаващи този курс, вече умеят да използват текстове от различни сфери на общуване, да си служат с информация от учебници и от други източници, включително от интернет. В този курс децата ще обогатят и развият знанията по граматика и уменията си за общуване. Фокусът е върху следните направления:

  • Общуване и текст – текстът в масовата комуникация, художествен текст

  • Лексикално значение и звуков състав на думата

  • Наклонение на глагола и преизказни глаголни форми

  • Състав на изречението

Курс I

Продължителност: 10 седмици

Съдържание – български език:

 

• Страдателен залог
• Притежателни местоимения
• Минало свършено и минало неопределено време
• Относителни местоимения и наречия
• Текстът в масовата комуникация
• Художествен текст

Съдържание – литература:

 

• „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ (Добри Чинтулов)
• „На прощаване в 1868 г.“ (Христо Ботев)
• Из „Немили-недраги“ (Иван Вазов)
• „Една българка“ (Иван Вазов)

Курс II

Продължителност: 10 седмици

Съдържание – български език:

• Думата като лексикално средство в текста
• Думата в речниковия състав на българския език
• Звукови промени в думата
• Наклонение на глагола – условно, повелително и изявително наконение
• Преизказни глаголни форми
• Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения

Съдържание – литература:

 

• „Опълченците на Шипка“ (Иван Вазов)
• „Българският език“ (Иван Вазов)
• Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти: Из „До Чикаго и назад“; Из „Бай Ганьо (Алеко Константинов).

Курс III

Продължителност: 10 седмици

Съдържание – български език:

• Съставно сказуемо
• Обособени части в простото изречение
• Сложно съставно изречение
• Сложно смесено изречение
• Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч
• Дискусия
• Отговор на нравствен въпрос
• Редактиране на текст
• Анотация

Съдържание – литература:

 

• „Неразделни“ (Пенчо Славейков)
• „Заточеници“ (Пейо Яворов)
• „По жътва“ (Елин Пелин)
• „По жицата“ (Йордан Йовков)