top of page

Учебна програма по Български език и литература – 7.клас

Учебната програма за 7 клас е с продължителност от 32 урока, като всеки урок се състои от 2 учебни часа по 30 мин. Уроците се провеждат веднъж седмично.

Учениците, посещаващи този курс, вече умеят да използват текстове от различни сфери на общуване, да си служат с информация от учебници и от други източници, включително от интернет. В този курс децата ще обогатят и развият знанията по граматика и уменията си за общуване. Фокусът е върху следните направления:

 • Общуване и текст – текстът в масовата комуникация, художествен текст

 • Лексикално значение и звуков състав на думата

 • Наклонение на глагола и преизказни глаголни форми

 • Състав на изречението

Учебен срок I (16 урока)

Езиково обучение:

 • Страдателен залог

 • Притежателни местоимения

 • Минало свършено и минало неопределено време

 • Относителни местоимения и наречия

 • Текстът в масовата комуникация

 • Художествен текст

 • Думата като лексикално средство в текста

 • Думата в речниковия състав на българския език

 • Звукови промени в думата

 • Наклонение на глагола – условно, повелително и изявително наклонение

Литературно обучение:

 • „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ (Добри Чинтулов)

 • „На прощаване в 1868 г.“ (Христо Ботев)

 • Из „Немили-недраги“ (Иван Вазов)

 • „Една българка“ (Иван Вазов)

 • „Опълченците на Шипка“ (Иван Вазов)

​*Учителят може да направи промени в програмата в зависимост от нивото и нуждите на учениците.

Учебен срок II (16 урока)

Езиково обучение:

 • Преизказни глаголни форми

 • Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения

 • Съставно сказуемо

 • Обособени части в простото изречение

 • Сложно съставно изречение

 • Сложно смесено изречение

 • Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

 • Дискусия

 • Отговор на нравствен въпрос

 • Редактиране на текст

 • Анотация

Литературно обучение:

 • „Българският език“ (Иван Вазов)

 • Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти: Из „До Чикаго и назад“; Из „Бай Ганьо (Алеко Константинов).

 • „Неразделни“ (Пенчо Славейков)

 • „Заточеници“ (Пейо Яворов)

 • „По жътва“ (Елин Пелин)

 • „По жицата“ (Йордан Йовков)

​*Учителят може да направи промени в програмата в зависимост от нивото и нуждите на учениците.

bottom of page