top of page

Учебна програма по Български като чужд език – A. 1

Програмата за ниво А1 според Общата европейска езикова рамка предвижда добиването на основни познания по български език. Програмата е подходяща за ученици, които са напълно начинаещи и/или не говорят изобщо български език. Предвидени са минимум 40 урока за покриването на учебния материал. Акцентира се върху изграждането на следните умения и компетентности:

Комуникативна компетентност

 • Четене и писане на кирилица

 • Овладяване на определен обем базова лексика и на граматичните форми и конструкции, отразяващи основните закономерности в системата на българския език

 • Разбиране на достъпен писмен текст в определен диапазон от теми

 • Общуване с елементарни изрази по познати теми от ежедневието

Граматична компетентност

 • Българската азбука

 • Лични местоимения – именителен падеж

 • Глагол. Сегашно време на глагола “съм” – положителна, отрицателна и въпросителна форма.

 • Сегашно време на глаголите в българския език

 • Въпросителни изречения с въпросителни думи

 • Съществително име. Род на съществителните имена в българския език

 • Числителни бройни имена

 • Число на съществителните имена

 • Бройна форма на съществителните имена от мъжки род

 • Членуване на съществителните имена

 • Притежателни местоимения – кратки форми

 • Прилагателните имена в българския език

 • Числителни редни имена

 • Употреба на предлозите в българския език

 • Показателни местоимения

Лексикална компетентност

Програмата предвижда натрупването на определен обем базова лексика, свързана с различни теми от ежедневието (представяне, хранене, покупки, времето и пр.). В зависимост от темпа на работа на ученика/групата материалът може да бъде преподаден за повече или по-малко от предвиденото време (40 урока). Преподавателят съобразява учебния материал с индивидуалните особености на учениците.

*Учителят може да направи промени в програмата в зависимост от нивото и нуждите на учениците.

bottom of page