top of page

Учебна програма по Български като чужд език – А. 2

Програмата за ниво А2 според Общата европейска езикова рамка предвижда утвърждаването и надграждането на основните познания по български език. Предвидени са минимум 40 урока за покриването на учебния материал. Акцентира се върху изграждането на следните умения и компетентности:

Комуникативна компетентност

 • Овладяване на определен обем лексика и на граматичните форми и конструкции, отразяващи основните закономерности в системата на българския език

 • Четене, писане и разбиране на кратки текстове по сравнително широк диапазон от теми

 • Общуване във всекидневни ситуации, свързани с познати теми и дейности

Граматична компетентност

 • Членуване на прилагателните имена

 • Обобщителни местоимения

 • Наречия

 • Възвратни глаголи в българския език

 • Лични местоимения – винителен падеж (кратки форми)

 • Лични местоимения – дателен падеж (кратки форми)

 • Минало и бъдеще време на глагола “съм”

 • Минало свършено време на някои глаголи в българския език

 • Въпросителни, неопределителни и отрицателни местоимения

Лексикална компетентност

Програмата предвижда натрупването на определен обем лексика, свързана с различни теми от ежедневието (семейството, дома, приятелите и пр.). В зависимост от темпа на работа на ученика/групата материалът може да бъде преподаден за повече или по-малко от предвиденото време (40 урока). Преподавателят съобразява учебния материал с индивидуалните особености на учениците.

​*Учителят може да направи промени в програмата в зависимост от нивото и нуждите на учениците.

bottom of page