top of page

Учебна програма по Български като чужд език – B. 1.

Програмата за ниво B1 според Общата европейска езикова рамка предвижда утвърждаването и надграждането на основните познания по български език. Предвидени са минимум 40 урока за покриването на учебния материал. Акцентира се върху изграждането на следните умения и компетентности:

Комуникативна компетентност:

 • Може да разбира и използва ясен и стандартен език по познати теми, свързани с училището, свободното време и околния свят.

 • Може да говори просто и смислено за своите занимания и интереси.

 • Може да разказва за случка от миналото или своя мечта.

Граматична компетентност:

 • Винителни форми на личните местоимения.

 • Дателни форми на личните местоимения.

 • Вид на глагола. Бъдеще време на някои глаголи.

 • Да - конструкции.

 • Минало свършено време.

 • Повелително наклонение.

 • Притежателни местоимения.

 • Упътване и местоположение.

 • Предлози с глаголи за движение.

 • Възвратни глаголи и опозиция се-си.

 • Минало свършено деятелно причастие.

 • Минало неопределено време.

Лексикална компетентност:

Програмата предвижда натрупването на определен обем лексика, свързана с различни теми от ежедневието (При лекаря. Ежедневни дейности и планове за бъдещето. Личен живот. В училище. Пътуване и срещи. Семейство и отношения. Даване на съвет. Свободно време и интереси. Приготвяне на храна. Разговор по телефона. Гостуване. Празници и фолклор и пр.). В зависимост от темпа на работа на ученика/групата материалът може да бъде преподаден за повече или по-малко от предвиденото време (40 урока). Преподавателят съобразява учебния материал с индивидуалните особености на учениците.

​​*Учителят може да направи промени в програмата в зависимост от нивото и нуждите на учениците.

bottom of page