top of page

Учебна програма по Български като чужд език – B. 2

Програмата за ниво B2 според Общата европейска езикова рамка предвижда утвърждаването и надграждането на основните познания по български език. Предвидени са минимум 40 урока за покриването на учебния материал. Акцентира се върху изграждането на следните умения и компетентности:

Комуникативна компетентност:

 • Може да разбира съдържанието на сложен текст, съдържащ конкретни и абстрактни теми и да участва в разговор, свързан с интереси.

 • Разговаря спонтанно и без напрежение с носител на езика по широк кръг от теми.

Граматична компетентност:

 • Минало несвършено деятелно причастие.

 • Минало несвършено време.

 • Преизказни форми.

 • Сегашно деятелно причастие.

 • Деепричастие.

 • Страдателен залог.

 • Пряка и непряка реч.

 • Условно наклонение

 • Бъдеще време в миналото.

 • Бъдеще предварително.

 • Съвместна употреба на глаголните времена.

Лексикална компетентност:

Програмата предвижда натрупването на определен обем лексика, свързана с различни теми от ежедневието (Почивка в България. Природни и културни забележителности. Книги и автори. История. Туризъм. Образование. Биография. Литература и пр.). В зависимост от темпа на работа на ученика/групата материалът може да бъде преподаден за повече или по-малко от предвиденото време (40 урока). Преподавателят съобразява учебния материал с индивидуалните особености на учениците.

​*Учителят може да направи промени в програмата в зависимост от нивото и нуждите на учениците.

bottom of page